جهت استفاده در دستگاه های تاتو کارتریجی میباشد که در انواع یک سر و دو سر (تخت و گرد) و پنج سر (تخت و گرد)هفت سر(تخت و گرد) موجود است