براحتی نصب می شود
کیفیت بالای پلاستیک پزشکی ABS
سازگار یا ماشین های کویلی و روتاری سنتی
پیکربندی سوزن طوری است که سریع نصب و به نرمی حین تاتو کار می کند
بسته بندی شده بصورت جداگانه و استریل شده با اشعه گاما
سیستم قفل طوری است که تعویض کارتریج براحتی انجام می شود
طراحی دقیق کارتریج و سوزن طوری است که تضمین کننده فرورفتن دقیق سوزن است
طراحی صحیح کارتریج امکان نهایت کنترل و راحتی را حین تاتو فراهم آروده است