قلم تاچ

 

قلم تاچ یکی از ابزاری های مورد استفاده برای انجام تاتو می باشد که می توانید با استفاده از قلم تاچ پایه دار با این وسیله با بالاترین دقت هاشور دستی بزنید.

شماره تماس های میکروتهران