سوزن و سرپلاک بدن

سوزن و سرپلاک دستگاه تاتو بدن

سوزن 5 سر همراه با سرپلاک مخصوص

مورد استفاده : دستگاه تاتو بدن گان

برای مناطقی از پوست که که میخواهید به اصطلاح پر کنید