میکروبراش در رنگ های مختلف که نمونه محصول را می توانید در تصویر به صورت واضح ببینید