-کیفیت خوب و مقاوم  اندازه دقیق برای تشتک رنگ و مناسب برای تشتک های #۹، #۱۳ و ۱۶#

جای ظرف رنگ کوچک
جای ظرف رنگ بزرگ
جای دستگاه تاتو قلمی می باشد.