کیت دوگان بدن برای اولین بار با هفت رنگ اورجینال امریکا با ترانس دوخروجه و گان و روتاری