یکی از بهتررین دستگاههای تاتو بدن میباشد که با توجه به تک گان بودن بسیار قیمت مناسبی دارد از جمله توانایی های این دستگاه ضرب بسیار عالی و قدرت بالای و لرزش کم این دستگاه میتوان نام برد.

انواع گریپ های دستگاه گان

 انواع گان بدن

 [widgetkit id=24]